Deontologische code

 

1. TOEPASSING

De deontologische code is van toepassing op personen die optreden in naam van Zeil- en Surfclub Gavermeer VZW. Het betreft onder meer leden van de Raad van Bestuur, lesgevers en vrijwilligers. 

2. ALGEMENE GEDRAGSREGELS

Iedereen wordt geacht zich hoffelijk, beleefd en kameraadschappelijk te gedragen t.o.v. elkaar, clubleden, deelnemers en derden. Pestgedrag, verbaal en ander geweld worden niet getolereerd.

Iedereen heeft respect voor het materiaal, de ter beschikking gestelde terreinen en de infrastructuur en is ertoe gehouden zorg te dragen voor de omgeving. Afval dient gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene vuilbakken. 

Het nuttigen van alcoholische dranken wordt slechts met mate getolereerd. Tijdens het geven van opleidingen is dit absoluut verboden. 

3. VEILIGHEID

Overeenkomstig het dagelijks reglement en het reglement van het provinciaal domein De Gavers, is het dragen van een zwemvest verplicht op het water en op de steigers. Deze zijn gratis ter beschikking in het clubgebouw. Lesgevers en begeleiders hebben wat dit betreft een voorbeeldfunctie. 

Het gebruik van de dodemansknop is verplicht bij het varen met de motorboten. Matig de snelheid nabij de aanlegplaatsen.  

4. CURSUSSEN - OPLEIDINGEN - WEDSTRIJDEN

Lesgevers en begeleiders hebben een verantwoordelijkheidsfunctie. Ze waken te allen tijde over de groep, ook wanneer de activiteiten gepauzeerd zijn. 

De voorrangsregels worden steeds gerespecteerd en aanvaringen worden vermeden. 

5. NALEVING EN GELDIGHEID

Overtredingen van de deontologische code dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de Raad van Bestuur. Ernstige inbreuken kunnen gesanctioneerd worden met de beƫindiging van het lidmaatschap.

Leden van de Raad van Bestuur en aangestelden kunnen inbreuken vaststellen en gepaste maatregelen nemen.

De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor om de deontologische code te wijzigen. De meest actuele versie van de deontologische code is steeds beschikbaar op de website.

 

Raad van Bestuur, 19 december 2023