Dagelijks reglement


1. INLEIDING

Met toepassing van artikel 21 van de statuten heeft de Raad van Bestuur dit dagelijks reglement uitgevaardigd. Elk lid van Zeil- en Surfclub Gavermeer VZW (hierna: ZSG) en elke deelnemer van de door ZSG georganiseerde activiteiten wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en na te leven. 

Op personen die optreden in naam van ZSG is eveneens de deontologische code van toepassing. 

Het politiereglement van de stad Harelbeke en het reglement van het provinciaal domein De Gavers zijn tevens van toepassing op en rond de plas.

ZSG ondertekende de Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport" op 15 mei 2014.

2. ALGEMENE GEDRAGSREGELS

Iedereen wordt geacht zich hoffelijk, beleefd en kameraadschappelijk te gedragen t.o.v. elkaar, clubleden, deelnemers en derden. Pestgedrag, verbaal en ander geweld worden niet getolereerd.

Iedereen heeft respect voor het materiaal, de ter beschikking gestelde terreinen en de infrastructuur en is ertoe gehouden zorg te dragen voor de omgeving. Afval dient gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene vuilbakken. 

Het nuttigen van alcoholische dranken wordt slechts met mate getolereerd. Tijdens het geven van opleidingen is dit absoluut verboden. 

Bij individuele problemen van verschillende aard zoals pesten, ethische problemen, grensoverschrijdend gedrag, enz... kan men zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon van ZSG, Alain Termote, via alain@gavermeer.be, of, in tweede instantie tot de externe vertrouwenspersoon bij WWSV, Simon De Vriendt, via api@wwsv.be of op het nummer 0476 67 12 41.

Bij inbreuken neemt de Raad van Bestuur gepaste maatregelen. 

3. HET CLUBGEBOUW 

Leden van ZSG hebben toegang tot de faciliteiten van het gebouw en behandelen dit met respect. De kleedkamers, douches en het sanitair moeten steeds netjes achtergelaten worden. Het is ieders individuele plicht deze ruimtes proper te houden. 

Schade aan infrastructuur of materiaal dient gemeld te worden aan een lid van de Raad van Bestuur of een aangestelde en kan in rekening gebracht worden. 

4. WATEROPPERVLAK EN STEIGERS

Op het water en de steigers zijn enkel toegelaten:

  • Leden die zich kunnen legitimeren
  • Cursisten tijdens een opleiding of training
  • Niet-leden die een boot, surf- of SUP-plank huren bij ZSG
  • Niet-leden met eigen materiaal, mits aankoop van een dagpas

Het verhuren van vaartuigen of het aanwenden ervan voor eender welk commercieel doel, is verboden, tenzij met schriftelijke toelating van de raad van Bestuur. 

5. VEILIGHEID

  • Het dragen van een zwemvest is steeds verplicht op het water en op de steigers. Deze zijn gratis ter beschikking in het clubgebouw. 
  • De voorrangsregels worden steeds gerespecteerd en aanvaringen worden vermeden. 
  • Het gebruik van de dodemansknop is verplicht bij het varen met de motorboten. Matig de snelheid nabij de aanlegplaatsen.  
  • De poorten en deuren die toegang verlenen tot de steigers en het clubgebouw dienen steeds gesloten te worden bij afloop van een activiteit. 
  • Enkel fenders mogen als stootkussen gebruikt worden bij het aan- of afmeren.  
  • De club is niet aansprakelijk voor gebeurlijke diefstallen. Materiaal kan opgeborgen worden in de daarvoor voorziene lockers. 

6. BOTENPARKING, SURF- EN SUP-PLANKPLAATSEN

De Raad van Bestuur kent jaarlijks de ligplaatsen toe. Elke ligplaats is voorzien van een nummer dat overeenstemt met het nummer dat aan het lid is toegewezen. Het gebruik van een andere dan de aangeduide ligplaats is verboden, zelfs al is deze vrij, tenzij met akkoord van de ligplaatshouder of de Raad van Bestuur. Het terbeschikkingstellen van ligplaatsen aan niet-leden, zonder toelating van de Raad van Bestuur, is eveneens verboden.

Het behoud van de ligplaats wordt afhankelijk gesteld van de vereffening van eventuele openstaande rekeningen van het lopende en volgende jaar. De toewijzing van ligplaatsen gebeurt bij voorrang aan leden die hun lidgeld effectief betaald hebben. Leden die afzien van hun lidplaats zijn ertoe gehouden dit vóór 31 december te melden aan de Raad van Bestuur.

De ter beschikking gestelde ligplaats dient in ordentelijke staat gehouden te worden. Er mogen geen wijzigingen of toevoegingen worden aangebracht zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de Raad van Bestuur. 

Alleen zwaardboten bestemd voor kleinzeilerij, surf- en SUP-planken worden toegelaten. Bij discussie beslist de Raad van Bestuur over het al dan niet toelaten van een vaartuig. Elk vaartuig draagt het vignet van lidmaatschap voor het lopende jaar.

Leden die hun materiaal laten verkommeren of hun lidgeld niet betalen, worden verzocht hun materiaal te verwijderen van het domein. Dit is ook van toepassing voor aanhangwagens en trailers. Het verzoek tot verwijdering wordt per aangetekende brief aan de eigenaar van het materiaal toegezonden. De eigenaar is de persoon die in het ledenbestand is gerelateerd aan het vignet op het materiaal. De verwijdering dient binnen de 60 dagen na de verzendingsdatum te gebeuren. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt een dwangsom van 10 EUR per dag aangerekend. Na 90 dagen gaat ZSG zelf over tot de verwijdering en worden de kosten hiervoor aangerekend aan de eigenaar. Indien noodzakelijk kan de Raad van Bestuur de termijnen van 60 en 90 dagen verkorten.

Bij clubactiviteiten of bij werken kan materiaal tijdelijk verplaatst worden, zonder voorafgaande verwittiging. 

7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De club is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal. 

Elk lid is tijdens het beoefenen van watersport verzekerd via WWSV (Wind- en Watersport Vlaanderen): https://www.wwsv.be/nl/Info-Verzekeringen/verzekering.

8. LIDGELD

Het lidgeld is verschuldigd voor een periode van één jaar, van 1 januari tot en met 31 december. De betalingsmodaliteiten zijn terug te vinden op de website. Bij niet-betaling van het lidgeld kan het materiaal in retentie gehouden worden. Lidgeld wordt aangerekend tot de verkoop of verwijdering ervan. 

9. PRIVACY

De privacyverklaring is terug te vinden op de website. 

10. NALEVING EN GELDIGHEID

Overtredingen van het dagelijks reglement dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de Raad van Bestuur. Ernstige inbreuken kunnen gesanctioneerd worden met de beëindiging van het lidmaatschap.

Leden van de Raad van Bestuur en aangestelden kunnen inbreuken vaststellen en gepaste maatregelen nemen.

De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor om de deontologische code te wijzigen. De meest actuele versie van de deontologische code is steeds beschikbaar op de website.

 

Raad van Bestuur, 19 december 2023